دانشجویان فعال پژوهشکده علوم شناختی:
 1. نرگس دوستانی دزفولی
 2. تینا خدادادی فر
 3. حانیه معرفت
 4. مرضیه فریدونی
 5. سپیده فرمانی
 6. فاطمه مجدآبادی فراهانی
 7. فائزه شفیعی
 8. صباشاهسوارانی
 9. محمد علی رمضانی
 10. محمد احمدخانلو
 11. علی حسین پوری
 12. فریدون ملائی
 13. المیرا قاسمی داشکسن
 14. کیمیا هاشمی
 15. فاطمه فلاح
 16. سروش صفری