فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده علوم شناختی:
 1. نرگس دوستانی دزفولی
 2. تینا خدادادی فر
 3. حانیه معرفت
 4. مرضیه فریدونی
 5. سپیده فرمانی
 6. فاطمه مجدآبادی فراهانی
 7. فائزه شفیعی
 8. صباشاهسوارانی
 9. محمد علی رمضانی
 10. محمد احمدخانلو
 11. علی حسین پوری
 12. فریدون ملائی
 13. المیرا قاسمی داشکسن
 14. کیمیا هاشمی
 15. فاطمه فلاح
 16. سروش صفری