دانشجویان فعال پژوهشکده علوم کامپیوتر:
  1. امیرحسین هوشنگ پور دهکردی
  2. زهرا حیدری
  3. احمدرضا مرادزاده