فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

دانشجویان فعال پژوهشکده علوم کامپیوتر:
  1. امیرحسین هوشنگ پور دهکردی
  2. زهرا حیدری
  3. احمدرضا مرادزاده