دانشجویان فعال پژوهشکده علوم کامپیوتر:
  1. امیرحسین هوشنگ پور دهکردی