دانشجویان فعال پژوهشکده ریاضیات:
 1. مسعود شفائی ابر
 2. حسام الدین رجب زاده اصطهباناتی
 3. روح اله مهکام
 4. میثم هدیه لو
 5. سید علی اکبر حسینی
 6. علی پرتوفرد
 7. زهرا رشادت
 8. یاسمین طوسی نژاد
 9. امیرعزیزی جیرآبادی
 10. مجتبی زارع بیدکی
 11. مرضیه سوری
 12. امیرحسین اخلاصی
 13. حسن نوروزی بزمین آبادی
 14. مهیار حسنی