دانشجویان فعال پژوهشکده نانو:
  1. سالار عباسی عقدا
  2. مجید اسمعیل زاده شوره گویی
  3. محمد حسین مسعودی
  4. سهیل محمدی
  5. مرضیه جان نثاری