دانشجویان فعال پژوهشکده ذرات و شتابگرها:
  1. بهراد تقوی زنجانی
  2. زکیه سادات حسینی نژاد
  3. سیما بشیری کهجوق
  4. یاسمن حسینی
  5. نفیسه مصباح
  6. فاطمه کارگر
  7. کیوان احسانی نیا
  8. جاسم طاطی
  9. محمد صحرایی