دانشجویان فعال پژوهشکده ذرات و شتابگرها:
  1. بهراد تقوی زنجانی
  2. سیما بشیری کهجوق
  3. یاسمن حسینی
  4. نفیسه مصباح
  5. فاطمه کارگر
  6. جاسم طاطی
  7. محمد صحرایی