دانشجویان فعال پژوهشکده فلسفه تحلیلی:
  1. فراز قلبی
  2. مرضیه لطفی
  3. محمد هادی صفائی
  4. عباس کاظمی اسکوئی
  5. سید حسین آیتی