دانشجویان فعال پژوهشکده فیزیک:
  1. فرزانه محمودی
  2. عبدالرضا یوسفی سوستانی
  3. آریا جعفری
  4. علی فاطمی ابهری
  5. نوید طالبی زاده