دانشجویان فعال پژوهشکده فیزیک:
  1. فرزانه محمودی
  2. عبدالرضا یوسفی سوستانی
  3. نوید طالبی زاده