فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم شناختی:

فارغ التحصیلان علوم شناختی از ابتدا تا مهر 1400

 1. رضا ابراهيم پور
 2. الهه سليمان نژاد
 3. کوروش ميرپور
 4. بهراد نوعدوست
 5. علي معينی
 6. علی برجی
 7. يوسف سليم پور
 8. شاهين نصر
 9. نازلی عمادی
 10. الهام قنبريان
 11. ندا افضليان شيروان
 12. محمدسينا صالحی
 13. محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی
 14. عبدالحسين وهابی
 15. عبدالمعين اسقائی
 16. صفورا رشيد شمالی
 17. طاهره طوسی
 18. زينب فضلعلی
 19. هادی معبودی
 20. آيدا محمدخانی
 21. زهرا بهمنی دهکردی
 22. سيده مريم حسن تاش
 23. محمدمهدی صبری
 24. فريده شاکريان
 25. راحله شفائی
 26. ليلا خاتمی
 27. محمدعلی شاعری
 28. وجيهه صفری
 29. ياسر مريخی آهنگر کلایی
 30. سجاد ذباح
 31. کريم رجایی انامق
 32. سارا ارشادمنش
 33. سيده زهرا برکچيان
 34. احسان رضايت
 35. مجتبی عباس زاده
 36. اميرحسين فرض مهدی