فارغ التحصیلان پژوهشکده ریاضیات:

فارغ التحصیلان ریاضیات از ابتدا تا مهر 1400

 1. مجتبي آقايی فروشانی
 2. فرزاد ديده ور
 3. مرتضی منيری
 4. مجيد عليزاده
 5. شهرام محسنی پور گلمغانی
 6. راضيه احمديان
 7. طاهره آلادپوش
 8. حامد فرهادپور
 9. امين نعمت بخش
 10. حميدرضا دانش پژوه
 11. جوادگلي پور سيد خيلی
 12. محمدرضا بيدگلی