فارغ التحصیلان پژوهشکده ذرات و شتابگرها:

فارغ التحصیلان ذرات و شتابگرها از ابتدا تا مهرماه 1400

 1. سيد محمد اشراقی
 2. سيد ياسر ايازی
 3. محمد ترکيهای اصفهانی
 4. سيد حامد شاکر
 5. حسين قاسم
 6. مريم مستاجران گورتانی
 7. فردوس رضايی حسين آبادی
 8. شاهين صنايع حجری
 9. سميرا کسایی
 10. رضا گلدوزيان
 11. نجمه سادات ميريان
 12. محسن ناصری
 13. اسماعيل اسکندری تادوانی
 14. معصومه يارمحمدی سطری
 15. هادی بهناميان
 16. سيد فريد تقوی
 17. هدی حصاری
 18. سارا خطيبی
 19. محمد رضا خلوتی
 20. زهرا خواجه تبريزی
 21. عصمت درويش رکن آبادی
 22. محسن ديانی کليسانی
 23. محمد مجدزاده قائم مقامی