فهرست کناری:
اعلانات:
زمان حضور روان شناس پژوهشگاه:

شنبه ها و دوشنبه ها ، ساختمان لارک

شماره تماس برای هماهنگی:

09930497747

سرکار خانم حسینی

آدرس در نقشه

فارغ التحصیلان پژوهشکده فلسفه تحلیلی:

فارغ التحصیلان فلسفه تحلیلی از ابتدا تا مهر ماه 1400

 1. ابراهيم آزادگان
 2. محسن زمانی
 3. علي صبوحی
 4. مرتضی صداقت آهنگری حسين زاده
 5. محمود مرواريد
 6. احمد رضا همتي مقدم داورزن
 7. سيد علي طالقانی
 8. مسعود ضياء علي نسب پور
 9. ساجد طيبی
 10. اميد کريم زاده
 11. هاشم مرواريد
 12. مصطفي مهاجری
 13. ياسر پوراسمعيل
 14. سيد پيام کمانه