صفحه اصلی

به وب سایت دفتر امور پژوهشی خوش آمدید. در این سایت، آخرین اطلاعات و تغییرات مربوط به آیین نامه ها، فرم ها و روندهای مربوط به استخدام داخلی، ارتقاء، ترفیعات و پژوهانه اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دسترس قرار می‌گیرد.