استخدام هیات علمی

روند استخدام عضو هیات علمی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی

برای استخدام به عنوان عضو هیات علمی در پژوهشگاه، متقاضی علاوه بردارا بودن ملاکهای حداقلی مورد تايید درسایردانشگاهها وموسسات پژوهشی، بايستی دارای توانايی علمی و دستاوردهای پژوهشی ارزشمند درسطح بین المللی بوده و توانايی رهبری گروه تحقیقاتی، پايبندی به رفتارحرفه ای و مهمترازهمه سابقه گذراندن دوره های پسا دکتری در داخل و يا خارج از کشور را داشته باشد.

متقاضیان استخدام باید علاوه بر طی روند استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تایید کمیته های داخلی پژوهشگاه برسند. مراحل استخدام به عنوان عضو هیات علمی در پژوهشگاه شامل دو بخش است:

  1. مراحل استخدامی داخلی پژوهشگاه
  2. مراحل استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

این دو بخش به موازات هم پیش می روند. مراحل بخش اول با همکاری پژوهشکده مربوطه و دفترامورپژوهشی پژوهشگاه و مراحل بخش دوم با همکاری پژوهشکده و هیات اجرایی جذب پژوهشگاه پیگیری می شوند.

بخش اول

استخدام متقاضی درابتدا تحت عنوان "عضو هیات علمی آزمایشی" صورت می گیرد. مراجع تایید کننده به ترتیب شورای علمی پژوهشکده، کمیته منتخب پژوهشگاه و شورای علمی پژوهشگاه می‌باشند. طول دوره دو سال بوده و بعد از آن، پرونده متقاضی دوباره به ترتیب در شورای علمی پژوهشکده، کمیته منتخب پژوهشگاه و شورای علمی پژوهشگاه بررسی شده ودرصورت تصویب، متقاضی "عضو هیات علمی رسمی" خواهد شد.

متقاضی باید مدارک زیررا به پژوهشکده ارائه نماید:

بخش دوم

براساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جذب اعضای هيات علمی مي بايست از طريق فراخوان سراسری وزارت علوم صورت پذيرد. لذا باید متقاضی درفراخوانی که پژوهشگاه اعلام نیازکرده شرکت نموده وپژوهشگاه را به عنوان اولویت جذب انتخاب نماید. بعد از بررسي وتایید پرونده در كارگروه هاي علمي وعمومي هيات اجرايي جذب پژوهشگاه و درصورت تایید استخدام متقاضی در شورای علمی پژوهشگاه (طبق روال بخش اول)، مدارك وصورت جلسات از طريق سامانه نور رضوي به هيات مركزي جذب وزارتخانه ارسال می گردد. بعد ازتاييد هيات مركزي جذب، حكم هيات علمي پيماني متقاضی از تاريخ تاييد هيات اجرايي جذب پژوهشگاه از طرف معاونت اداری-مالی پژوهشگاه صادرمی شود. پس از گذشت 2 سال از تاريخ صدور حكم پيماني متقاضی می تواند براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي و2 سال بعد از آن به رسمی قطعی اقدام نماید. کلیه این مراحل تابع آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. حداكثر سن براي جذب متقاضی به عنوان عضو هيات علمي 40 سال مي باشد. درصورت بالاتربودن سن متقاضی، اخذ مجوز كبر سن از هيات مميزه وهيات امناي پژوهشگاه ضروری خواهد بود.

مراتب علمی و پایه های ترفیع

اعضای هیات علمی به ترتیب مراتب علمی استادیار، دانشیار و استاد را طی می کنند. ارتقا مرتبه توسط هیات ممیزه مستقل پژوهشگاه صورت می گیرد. دربدو امردر حکم پیمانی، متقاضی مرتبه استادیاری خواهد داشت. درصورتیکه متقاضی در موسسه دیگری درخارج از کشوربه طور رسمی مرتبه بالاتری اخذ کرده باشد با تایید هیات ممیزه قابل ارتقا به آن مرتبه خواهدبود. اعضا هیأت علمی می توانند هر سال برای پایه ترفیع استحقاقی سالیانه درخواست دهند. دربدو امر، حکم پیمانی متقاضی با پایه 1 صادر می شود. بعد ازصدورحکم اولیه، کمیته ترفیعات پژوهشگاه، سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضی را درخواست نموده و بعد از بررسی آنها، پایه های استحقاقی سالیانه تا حداکثر 5 پایه را اعطا خواهد کرد. اطلاعات بیشتر در زمینه ارتقا و ترفیع دروبسایت دفتر امور پژوهشی به آدرس http://research.ipm.ir/researchoffice دردسترس می باشد.


نکات مهم
  1. کلیه مستندات مربوطه فقط به صورت الکترونیکی ارائه شود.
  2. برای اطلاع از مقررات داخلی استخدام به قسمت "انواع همکاری تمام وقت" مراجعه شود.