انواع همکاری تمام وقت

انواع همکاری تمام وقت (مصوبه شورای علمی و هیات امنای پژوهشگاه)

نکته مهم

لازم به ذکر است که مقررات فوق مربوط به استخدام داخلی پژوهشگاه بوده و مراحل استخدام خارج از پژوهشگاه از قبیل جذب پیمانی و یا تبدیل وضعیت مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی و هیات علمی رسمی آزمایشی، در هیات اجرایی جذب پژوهشگاه پیگیری می شود.