ارتقانکات مهم در تکمیل فرم گزارشنامه

روش فایل بندی مستندات

کلیه مستندات فقط به صورت الکترونیکی ارائه شوند. مستندات در پوشه هایی که نام فارسی دارند به روش زیر دسته بندی شوند. پوشه اصلی به نام متقاضی و شامل زیرپوشه های زیر باشد: زیرپوشه "گزارشنامه" که شامل فایل گزارشنامه پژوهشی است و زیرپوشه های "ماده 1" ، "ماده 2" ، "ماده 3" و "ماده 4" که هر کدام به نوبه خود شامل زیرپوشه هایی مانند "جدول 3-2" می باشند. در داخل زیر پوشه ها، فایل ها با شماره ردیف مربوطه در جدول متناظر نامگذاری شوند.
کلیه مستندات با هماهنگی کارشناس دفتر امور پژوهشی تهیه و ارسال گردد.